Reklamační řád pevných paliv

Prodejce: LEPIČ, s.r.o., Hořesedly 89, 270 04 Hořesedly, IČ: 25127519, DIČ: CZ25127519

Jakost paliva je určena katalogy výrobců tuhých paliv. Kupující po převzetí dodávky neodkladně oznámí prodávajícímu zjištěné vady jakosti.

U zjevných vad jakosti do 24 hodin od převzetí dodávky (neplatí při osobním odběru).

U skrytých jakostních vad do 2 měsíců od data dodání dodávky, pokud nedošlo k podstatné změně dodaného paliva vinou kupujícího. Tyto vady se prokazují laboratorním rozborem (palivo obsahuje nepřípustné hodnoty nespalitelných zbytků, nebo má nižší výhřevnost) a v případě zjištění neoprávněné reklamacce hradí náklady s tím spojené kupující. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolního vzorku paliva, který bude zaslán výrobci na laboratorní rozbor. Lhůta na vyřízení reklamace je 30 dní.

U váhové reklamace je nutné provést kontrolu na cejchované víze, ověřené metrologickým institutem.

Při vlastním odvozu prodávající ručí za správnou hmotnost pouze v areálu skladu.

Při dodávce zboží předloží řidič prodejce před sklopením paliva dodací list (druh, množství, cenu za jednotku a cenu celkem). Pokud si kupující bude chtít překontrolovat hmotnost zboží, umožní mu to prodávající na váze příslušného skladu. V případě, že hmotnost souhlasí, veškeré náklady (manipulace a převoz) hradí kupující.

Reklamované zboží ponechá kupující na místě v původním stavu do doby, než prodávající zajistí kontrolu. O vyřízení reklamace bude sepsán zápis, ve kterém bude uveden způsob náhrady oprávněné reklamace.

Reklamace paliv - příbírá pověřený pracovník

  • telefonicky 313 582 305, Po-Pá 6:30-15:00
  • osobně na firmě LEPIČ, s.r.o., Hořesedly

Záruka se nevztahuje

  • na zboží, které je špatně uskladněné
  • na zboží, které je nesprávně použité (nevhodné palivo k topidlu)

Uskladnění zboží

Kupující je povinen uložit palivo na vhodném místě a provádět kontrolu. Za případné samovznícení nebo rozpadnutí, způsobené nevhodným skladováním, nenese prodávající odpovědnost.

LEPIČ, s.r.o.